Klinik Çalışmaları

ÇİNKO ASETATLA İLGİLİ YAPILMIŞ BAZI KLİNİK ÇALIŞMALAR :

Çinko asetatla ilişkili birçok klinik çalışma ve meta-analiz çalışması mevcuttur.

pudmed

Yapılmış bazı temel klinik çalışmaları aşağıdaki linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 

ÇİNKO ASETATLA İLGİLİ YAPILMIŞ BAZI KLİNİK ÇALIŞMALAR :

Kaynakça

 1. Te Velthuis Et. Al. Zn Inhibits Coronavirus And Arterivirus RNA Polymerase Activity In Vitro And Zinc Ionophores Block The Replication Of These Viruses In Cell Culture. PLoS Pathogens. (2010). Zn(2+), koronavirüs ve arterivirüs RNA polimeraz aktivitesini in vitro inhibe eder ve çinko iyonoforlar hücre kültüründe bu virüslerin replikasyonunu bloke eder.”
  ULUSLARARASI REFERANS

 2. Read S. Et Al. The Role Of Zinc In Antiviral Immunity. Adv Nutr. 2019 Jul 1;10(4):696-710 “Antiviral Bağışıklıkta Çinkonun Rolü”
  ULUSLARARASI REFERANS

 3. Hemilä H, Chalker E. The Effectiveness Of High Dose Zinc Acetate Lozenges On Various Common Cold Symptoms: A Meta-Analysis. BMC Fam Pract. 2015 Feb 25;16:24. “Yüksek doz çinko asetat pastillerinin çeşitli soğuk algınlığı semptomları üzerindeki etkinliği: bir meta-analiz”
  ULUSLARARASI REFERANS

 4. Eby GA 3rd. Zinc Lozenges As Cure For The Common Cold--A Review And Hypothesis. Med Hypotheses. 2010 Mar;74(3):482-92 “Soğuk algınlığı tedavisi için çinko pastiller - bir inceleme ve hipotez”
  ULUSLARARASI REFERANS

 5. Skalny A.V et at Zinc And Respiratory Tract Infections: Perspectives For COVID‑19 Review. International Journal Of Molecular Medicine 46;17-26, 2020 “Çinko ve solunum yolu enfeksiyonları: COVID‑19 için Perspektifler (İnceleme)”
  ULUSLARARASI REFERANS

 6. Ozler GS. Zinc deficiency in patients with recurrent aphthous stomatitis: a pilot study. J Laryngol Otol. 2014 Jun;128(6):531-3. “Tekrarlayan aftöz stomatitli hastalarda çinko eksikliği: bir pilot çalışma”
  ULUSLARARASI REFERANS

 7. Prasad Et Al. Duration And Severity Of Symptoms And Levels Of Plasma İnterleukin-1 Receptor Antagonist, Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor, And Adhesion Molecules İn Patients With Common Cold Treated With Zinc Acetate. J Infect D is. 2008 Mar 15;197(6):795-802. “Çinko asetat ile tedavi edilen soğuk algınlığı olan hastalarda plazma interlökin-1 reseptör antagonisti, çözünür tümör nekroz faktörü reseptörü ve adezyon moleküllerinin semptomlarının süresi ve şiddeti ve seviyeleri”
  ULUSLARARASI REFERANS

 8. Aartjan J. W. te Velthuis,Sjoerd H. E. van den Worm,Amy C. Sims,Ralph S. Baric,Eric J. Snijder , Zn2+ Inhibits Coronavirus and Arterivirus RNA Polymerase Activity In Vitro and Zinc Ionophores Block the Replication of These Viruses in Cell Culture ; November 4, 2010 “Zn 2+ Coronavirüs ve Arterivirüs RNA Polimeraz Aktivitesini İn Vitro ve Çinko İyonoforlarında Engeller Bu Virüslerin Hücre Kültüründe Replikasyonunu Engeller”
  ULUSLARARASI REFERANS

 9. Suzuki N, Nakano Y, Watanabe T, Yoneda M, Hirofuji T, Hanioka T. Two Mechanisms Of Oral Malodor Inhibition By Zinc Ions. J Appl Oral Sci. 2018 Jan 18;26:E20170161. “Çinko iyonları tarafından ağızdan kötü koku inhibisyonunun iki mekanizması”
  ULUSLARARASI REFERANS

 10. Overbeck S., Rink L., Haase H. Modulating The Immune Response By Oral Zinc Supplementation: A Single Approach For Multiple Diseases. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2008;56:15–30 “Oral çinko takviyesi ile bağışıklık tepkisinin modüle edilmesi: birden fazla hastalık için tek bir yaklaşım”
  ULUSLARARASI REFERANS